Türk Tarihi

ALT BÖLÜMLER

Göktürk Tarihi Selçuklu Tarihi Osmanlı Tarihi Cumhuriyet Tarihi

Tarih; toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim.

Türk tarihi incelendiğinde karşınıza oldukça geniş bir araştırma alanı ortaya çıkar. Türkler, Sibirya’dan Afrika’nın çöllerine, Hindistan’dan, Avrupa’ya kadar çok geniş bir coğrafyada yaşamışlardır.

Türk tarihininde inceleyeceğimiz alanlar; kurdukları devletler, inanışları, göçleri, etkileşime girdikleri diğer halklar, kültürleri, savaşları, yaşayış biçimleridir. Aşağıda kronolojik olarak verdiğimiz bilgiler, genel hatlarıyla incelenmiştir.

M.Ö 2200ler: Türk tarihinin Çin kaynaklarına göre başladığı yıllar. Hunlar.

M.Ö 1700ler: Türk kavimlerinin, ana yurtlarından “Andronovo” (Altay ve Tanrı dağları, Hazar denizinin doğusu) denilen bölgeye ilk göçleri.

M.Ö 600-700ler: Yunan kaynaklarında şair Hesiodos İskitlerden “Skudai” diye bahseder. Aynı zamanda Sakalar olarak da bilinirler. İskitler ya da Sakalar’ın Türk olmadıkları görüş de mevcuttur. Ancak özellikle yaşayışları ve kültürel özellikleri onların Orta-Asya kökenli bir halk olduklarına işaret eder.

M.Ö 300ler: Çinliler Hun akınlarını önlemek adına Çin Seddi’ni inşaa etmişlerdir.

M.Ö 209: Mete Han’ın (Büyük Hun İmparatorluğu) tahta çıkması. Türk ordularının “İlk başkomutanı” olarak da kabul edilir. Türklerin ya da Hunların yüzyıllar boyu kullandığı “onluk” askeri sistemin de kurucusudur. Bugün ki modern orduların temelini oluşturmuştur. Onluk, yüzlük, binlik, on binlik olarak düzenlenmiştir. On binlik birime “Tümen” denir.